Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ)», προσκαλεί όλα τα μέλη του στη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα: Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη), και της Ελεγκτικής Επιτροπής (τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη).

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στo Πολεμικό Μουσείο / Αίθουσα “Ρήγας Φεραίος” (είσοδος από Ριζάρη 2).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 24 Φεβρουαρίου 2019, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαρτία επιτυγχάνεται ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Οι υποψηφιότητες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι και την 4η Φεβρουαρίου 2019, με κατάθεση «Δήλωσης Υποψηφιότητας» με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@elinis.gr. Οι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Ινστιτούτου με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς τακτοποιημένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ‘’ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ’’ θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, με διάκριση των υποψηφιοτήτων ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, το οποίο στις 11 Φεβρουαρίου 2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.elinis.gr και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, στη δηλωθείσα από αυτά ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία θα πρέπει να είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. H πληρωμή της συνδρομής των μελών για το 2019 (15 Ευρώ) θα γίνει επί τόπου στον χώρο της ψηφοφορίας.

Αθήνα 27/1/2019

Ο Γραμματέας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Αντιναύαρχος (Ο) ε.α Δ. Μπαλόπουλος Π.Ν

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Αντιναύαρχος ε.α Γ. Δεμέστιχας Π.Ν

Print Friendly, PDF & Email