ΤΑ ΜΕΛΗ

Γίνε Μέλος

Η εγγραφή νέων μελών στο ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ για μας σημαίνει ότι άλλος ένα φίλος γίνεται μέρος μιας συναρπαστικής αφήγησης της μακραίωνης θαλασσινής περιπέτειας του Ελληνισμού, που ξεκινά από την προϊστορική περίοδο και φθάνει στο σήμερα. Σας προσκαλούμε λοιπόν σ’ αυτό το ταξίδι προσδοκώντας να συμμετάσχετε ενεργά στις εκδηλώσεις μας και στη διαδικτυακή μας παρουσία, μέσω της οποίας στοχεύουμε να προβάλλουμε τη διαχρονική παρουσία του ναυτικού μας (πολεμικού και εμπορικού) και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα μελών του Ινστιτούτου μας περιλαμβάνει:

• Πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις μας

• Ειδικές τιμές στις εκδόσεις μας

• Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενους φορείς (Βιβλιοπωλεία, Μουσεία, Ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, Θέατρα κλπ), οι οποίες σας κοινοποιούνται έγκαιρα

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι 15 Ευρώ

Για να εγγραφείτε ως Τακτικό Μέλος απαιτείται υποβολή αιτήσεως προς το ΔΣ (info@elinis.gr), συνοδευόμενη από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης.
Αποστείλτε το συμπληρωμένο έντυπο στο info@elinis.gr

Για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας ως μέλος μπορείτε να καταθέσετε το ποσόν στον παρακάτω λογαριασμό (περιλαμβάνοντας το όνομά σας στην αιτιολόγηση κατάθεσης):

EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

EUROBANK GR8802603830000180200459971

Tακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της για τα προαναφερόμενα αδικήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), να απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους σε μέλη και μη μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία με την δράση τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό στην εκπλήρωση του σκοπού του Ινστιτούτου. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ.. Τα Επίτιμα Μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των Τακτικών Μελών.

Τα μέχρι σήμερα επίτιμα μέλη του Ινστιτούτου είναι τα ακόλουθα:

  • Αντιναύαρχος Γ. Δεμέστιχας, πρώτος Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. και ιδρυτικό μέλος.

  • Παναγιώτης Λασκαρίδης, Πρόεδρος Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

  • Αντιναύαρχος Δ. Λισμάνης, συγγραφέας – ερευνητής Ναυτικής Ιστορίας και ιδρυτικό μέλος

Με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ανακηρύσσονται ως Πάρεδρα Μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που υποστηρίζουν τους σκοπούς του Ινστιτούτου και μπορούν να συνεισφέρουν πνευματικά ή υλικά για την πραγμάτωση τους. Τα Πάρεδρα Μέλη απαλλάσσονται από οιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ μπορεί να δοθεί η ιδιότητα του Δόκιμου Μέλους σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Ινστιτούτου και επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν στο έργο του σε εθελοντική βάση. Τα Δόκιμα Μέλη απαλλάσσονται από τις τακτικές οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα Δόκιμα Μέλη για να γίνουν Τακτικά, υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το ∆.Σ. το οποίο αποφασίζει σχετικά, µε την ίδια διαδικασία που αφορά την εγγραφή των Τακτικών µελών.

Print Friendly, PDF & Email