ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας» προέβη με την υπ. αρ. 01/2022 από 10-04-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 565/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό 32395
Το νέο αναμορφωμένο καταστατικό, έχει όπως παρακάτω :

Ιδρύεται σωματείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και συντετμημένο τίτλο «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ», µε έδρα την πόλη της Αθήνας. Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Hellenic Ιnstitute of Maritime History (H.Ι.M.Η).

Σκοπός του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της µελέτης επί θεµάτων αναφερόμενων στη ναυτική ιστορία και παράδοση, η προβολή και η διάδοση της ως άνω ιστορικής γνώσης καθώς και η διάσωση σχετικών τεκμηρίων.

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι ιδίως :

α. Η οργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια,

β. Οι ενημερωτικές εκδόσεις, όπως ενδεικτικά βιβλίων, μονογραφιών, μελετών, περιοδικών, λευκωμάτων, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή,

γ. Η οργάνωση ερευνητικών και μελετητικών ομάδων, καθώς και ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη ή/και εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες και φίλοι,

δ. Η άντληση πάσης φύσεως στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών πάνω σε γεγονότα της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης,

ε. Η συνεργασία, στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, με παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

στ. Η συμβολή στο έργο των Ναυτικών Μουσείων, των Ναυτικών Ομίλων, των Ναυτικών Εκδόσεων και των πάσης φύσεως φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής που εμπίπτουν στον σκοπό του άρθρου 2.

ζ. Η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα, η δημιουργία και προκήρυξη υποτροφιών στον τομέα της έρευνας και μελέτης της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης,

η. Η αναζήτηση, διάσωση, προστασία μελέτη και αξιοποίηση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού ή κειμηλίου που ανήκει στην ιστορική ναυτική κληρονομιά και παράδοση της χώρας, σε συνεργασία με τους εκάστοτε κατάλληλους φορείς.

Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της για τα προαναφερόμενα αδικήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Τα µέλη του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιµα και Δόκιμα.

α. Τακτικά Μέλη. Εγγράφονται φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΔΣ και θα πρέπει να έχουν προταθεί από δύο τακτικά μέλη.

β. Επίτιμα Μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), να απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους σε μέλη και μη μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία με την δράση τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό στην εκπλήρωση του σκοπού του Ινστιτούτου. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα Επίτιμα Μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των Τακτικών Μελών.

γ. Δόκιμα Μέλη. Είναι φυσικά πρόσωπα, φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτωνσπουδών συναφών με θέματα που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς του Ινστιτούτου και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν στο έργο του. Τα Δόκιμα Μέλη απαλλάσσονται από τις οικονομικές υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών, έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η ιδιότητα του Δοκίμου Μέλους διαρκεί δύο (2) έτη από την ημέρα εγγραφής και είναι δυνατόν να ανανεωθεί με αίτηση του Δοκίμου Μέλους και εφόσον διατηρεί την φοιτητική του ιδιότητα.

Για την εγγραφή Τακτικού Μέλους απαιτείται υποβολή προς το ΔΣ αιτήσεως του ενδιαφερομένου με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος δεν γνωρίζει μέλη για να το προτείνουν, ρυθμίζεται συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου. Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα, αποφασίζει την αποδοχή ή μη των υποψηφίων νέων μελών. Τα Δόκιμα Μέλη υποβάλλουν αίτημα εγγραφής χωρίς την απαίτηση πρότασης από τακτικά μέλη του.

Κάθε µέλος δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή του προς στο ∆.Σ. να αποχωρήσει από το Ινστιτούτο.

1. Μετά από έγγραφη εισήγηση του 1/3 των μελών του Δ.Σ και με 2/3 των παρευρισκόμενων μελών , μέλος αποβάλλεται από το Ινστιτούτο:
α. Αν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Ινστιτούτο για δύο συναπτά (2) έτη και εφόσον δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζει η ειδοποίηση – πρόσκληση για τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.
β. Αν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απάτη σε βάρος της περιουσίας του Ινστιτούτου ή του Δημοσίου.
γ. Αν απώλεσε κάποια από τις απαιτούμενες ιδιότητες, βάσει των οποίων απέκτησε την ιδιότητα του μέλους.
2. Το υπό διαγραφή µέλος ενημερώνεται εγγράφως και εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση έχει το δικαίωμα αίτησης ακροάσεως από το ∆.Σ.
3. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους του αποκλεισμού.
4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσβολής της.

1. Τα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόμο και το καταστατικό. Τα τακτικά μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την έγκριση εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγονται στα προβλεπόμενα από το Καταστατικό όργανα του Ινστιτούτου.
2. Η συνδρομή εγγραφής και η τακτική χρηματική ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται από το ΔΣ.
3. Τα μέλη μετά από πρόσκληση δύνανται , και σε εθελοντική βάση, να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που θα δημιουργούνται με σχετική απόφαση του Δ.Σ για πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου.
4. Τα μέλη υποχρεούνται όπως ενημερώνουν το Ινστιτούτο για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Οι πόροι προέρχονται:

α. Από το δικαίωμα εγγραφής των µελών.

β. Από τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των µελών. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Ινστιτούτο για ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζει η ειδοποίηση πρόσκληση.

γ. Από τυχόν έκτακτες εισφορές τους.

δ. Από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, κρατικές επιχορηγήσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.

ε. Από έσοδα από ενημερωτικές εκδόσεις και δραστηριότητες, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ»

Με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., ονομάζονται ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά και δωρητές ή μεγάλοι δωρητές, όσοι εισφέρουν κειμήλια ή ιστορικά αντικείμενα. Το ύψος των εκάστοτε χρηματικών ποσών ή της αξίας των κειμηλίων για την ανάδειξή των ως ευεργετών ή δωρητών καθορίζεται περιοδικά με απόφαση του ΔΣ.

1. Το «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» έχει τα ακόλουθα Διοικητικά Όργανα:

α. Τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

2. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων οργάνων Δ.Σ και Ε.Ε ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, στο τέλος της οποίας διενεργούνται αρχαιρεσίες εκλογής νέων μελών.

1. Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Ινστιτούτου,. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως α) να κρίνει τον απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού εσόδων και εξόδων και τον προϋπολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, στ) να εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ζ) να εγκρίνει την ανακήρυξη των νέων επίτιμων μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ..

2.  Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Ινστιτούτου που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται παρακάτω

α.  Σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

β.  Σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν τη συγκαλέσει το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα της συζήτησης, η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των τακτικών μελών του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Μέλη επτά (7)  τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονική αλληλογραφία, μηνύματα SMS και αναρτάται  στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινστιτούτου.

γ. Οι Γεν. Συνελεύσεις, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ, και εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την φυσική παρουσία των μελών του, δύνανται να γίνουν με τηλεδιάσκεψη .

3. Απαρτία

α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά ενήμερων μελών του Ινστιτούτου.

β. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται τουλάχιστον εννέα  (9) μέλη.

γ.  Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Ινστιτούτου, τον αποκλεισμό μέλους, την παράταση, τη διάλυση, του Ινστιτούτου ,την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή της Ελεγκτικής Επιτροπής  , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ` αυτήν τα δυο πέμπτα (2/5) των μελών.

δ. Ως «παρόντα μέλη», νοείται το σύνολο των αυτοπροσώπως παρευρισκόμενων μελών και αυτών που ψήφισαν εξ’ αποστάσεως (ηλεκτρονικά ή επιστολικά). Η ημερομηνία κατάθεσης της επιστολικής ψήφου είναι δυνατόν να ορίζεται μέχρι και τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης ή/και των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ και Ε.Σ

4. Ψηφοφορία

α.  Στη Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως ή εξ’ αποστάσεως  (με δυνατότητα επιστολικής ή/και ηλεκτρονικής ψήφου)  και με διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις Δ.Σ και που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία των παρόντων μελών διενεργείται με ανάταση του χεριού,. Αν από την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί έως ότου προκύψει τελικό αποτέλεσμα.

β. Ειδικά για αρχαιρεσίες εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, αποβολής μέλους ,η ψηφοφορία είναι μυστική δυνάμενη να διενεργηθεί με εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία (επιστολική/ηλεκτρονική) εφόσον έχει εξασφαλιστεί  το αδιάβλητο και η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

5. Λήψη Απόφασης

α. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Ινστιτούτου που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών.

β. Σε περίπτωση εφαρμογής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας σε Γεν. Συνέλευση ή αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ και Ε.Σ, ορίζονται επιπλέον εφορευτικές επιτροπές, για την επιστολική ή/και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

6.  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του οποίου δύναται να λαμβάνουν ελεύθερα γνώση τα μέλη του Ινστιτούτου. Στο πρακτικό αναφέρονται ο τόπος και η μέρα της συνέλευσης, το ονοματεπώνυμο του προέδρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση του έγινε, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα ξεχωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

7.  Προσβολή Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που λήφθηκε απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

1. Το Δ.Σ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υποχρεούται να προκηρύξει σύγκληση Γ.Σ για αρχαιρεσίες εκλογής νέων μελών Δ.Σ και Ε.Ε.

2. Οι υποψήφιοι αιτούν εγγράφως την υποψηφιότητά τους, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ των εκλογών και το ΔΣ ανακοινώνει τα ονόματα αυτών, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες προ της ψηφοφορίας, με ανάρτηση σχετικού πίνακα στα Γραφεία του Ινστιτούτου ή στον ιστότοπό του ή κοινοποίηση στα μέλη. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ και την Ε.Ε αναγράφονται χωριστά αλλά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

3. Κάθε ψηφοφόρος θέτει μέχρι εννέα (9) σταυρούς για την εκλογή μελών του Δ.Σ και μέχρι τρείς (3) σταυρούς για την εκλογή της Ε.Ε. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ, πραγματοποιείται βάσει του λαμβανομένου αριθμού των ψήφων εκάστου υποψηφίου, με σχετική πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και λοιπών οργάνων διενεργούνται με μέριμνα 3μελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση της χειρός από την τακτική Γ.Σ.. στην οποία προεδρεύει ο εκλεγμένος από αυτήν πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης 3 αναπληρωματικά.

2. Τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο με τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλόλητα της κάλπης και για κάθε ζήτημα σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

3. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των τακτικών μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την κατάταξη. Όλοι οι λοιποί ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, αφού όμως έλαβαν τουλάχιστον 5 ψήφους.

4. Οι υποψήφιοι για θέσεις Δ.Σ και Ε.Ε δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση Προέδρου Γ.Σ και μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.

1. Το «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» διοικείται από εννεαμελές (9)  Δ.Σ. το οποίο έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ των τακτικών μελών. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του σωματείου και των µελών του, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια µόνο η Γενική Συνέλευση. Η θητεία του ∆.Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την ανακήρυξή του.

2. Οι  πρώτοι εννέα (9) υποψήφιοι που πλειοψηφούν κατά σειρά εκλογής, αποτελούν τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ., οι δε τρεις κατά σειρά επόμενοι, αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων εκλεγέντων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την ανακήρυξή τους, ώστε να γίνει η τελική κατάταξή τους.

3. Το νέο Δ.Σ., με πρόσκληση του υποψηφίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του . Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται για την εκλογή μεταξύ των μελών του, για τις θέσεις των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου προεδρεύει ο λαβών τις περισσότερες ψήφους. Η  εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς στις εκλογές καλεί στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο για να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

4. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του σωματείου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα εντός του οποίου μπορεί να εγερθεί αγωγή ακύρωσης στο αρμόδιο δικαστήριο. 

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον πρόεδρο με γνωστοποίηση της συνεδρίασης τουλάχιστον πριν από 5 ημέρες και με αναφορά του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών με στην οποία θα αναφέρουν τα θέματα για τα οποία αιτούν την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ . Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εντός επτά (7) ημερών  δεν συγκαλέσει το έκτακτο Δ.Σ, τα μέλη  δύναται να προβούν σε σύγκλιση Δ.Σ

7. Το σώμα είναι σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η  συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εκ νέου με νέα πρόσκληση και εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται  με    απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.

9. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή από 5 συνολικά  εντός ενός έτους, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί. Η αντικατάσταση αυτή, όπως και µέλους που παραιτήθηκε αυτοβούλως ή απεβίωσε, γίνεται από τα αναπληρωματικά µέλη και σύμφωνα µε τη σειρά εκλογής των. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται γενική συνέλευση αρχαιρεσιών Δ.Σ. ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

10. Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

11. Το ∆.Σ. µεριµνά για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.» και διαχειρίζεται τους πόρους του και μεταξύ άλλων :

α. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή µελών,

β. Χειρίζεται τα οικονομικά θέματα καθορίζοντας το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και την ετήσια συνδρομή τους,

γ. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε εκδηλώσεις,

δ. Όταν κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί από µέλη του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» ή και εξωτερικούς συνεργάτες, ομάδες εθελοντικής εργασίας και επιτροπές για την πραγματοποίηση έργου, όπως έρευνας ή µελέτης σχετικά με τους σκοπούς του 

ε. Όταν κρίνει απαραίτητο, αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Μέλη του Ινστιτούτου,

στ. Προτείνει στη Γ.Σ. για έγκριση τον Οικονομικό Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό ,

ζ. Εγκρίνει την εκταμίευση πόρων για τις ανάγκες και δραστηριότητες του Ινστιτούτου και για ποσά άνω των πεντακοσίων ευρώ (500€)

1.Ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα, συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και επιβλέπει την τήρηση των αποφάσεών του και των διατάξεων του Καταστατικού, εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, το δημόσιο και προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.  Με απόφασή του µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Ινστιτούτου για συγκεκριμένη υπόθεση και σε άλλο µέλος του ∆.Σ. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, το ∆.Σ. εκλέγει νέο, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η κενή θέση από αναπληρωματικό µέλος κατά τη σειρά της εκλογής του. Ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το ∆.Σ. και τη Γ.Σ. και υπογράφει µε το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ινστιτούτου και τα Πρακτικά των Δ.Σ., εκτός από τα χρηματικά εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του.

3. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., έχει την ευθύνη των λειτουργικών βιβλίων του ινστιτούτου, πλην του ταμείου, έχει την ευθύνη για την σφραγίδα του και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο. Τηρεί επίσης το αρχείο μελών, συγκεντρώνει και καταχωρεί την εισερχόμενη αλληλογραφία ενημερώνοντας τον πρόεδρο για το περιεχόμενό της και διεκπεραιώνει την εξερχόμενη. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. ύστερα από απόφαση του τελευταίου.

4. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του σωματείου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές µε νόμιμες αποδείξεις και δικαιολογητικά, τηρεί βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του και υποχρεούται να τα παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή, όποτε ζητηθούν. Επίσης, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο οικονομικής φύσεως και κάθε τραπεζική δοσοληψία. Ποσά πάνω από χίλια (1.000) Ευρώ ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει σε ειδικό προς αυτό λογαριασμό του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» σε τράπεζα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, και μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. τα οποία παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

5. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μετά από απόφαση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για βαριά παράβαση των καθηκόντων του. Η πρόταση μομφής που αιτεί την καθαίρεση πρέπει να υποβληθεί από  το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Ινστιτούτου.

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και από 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται από την Γ.Σ για τετραετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στη επόμενη τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν αυτό ήθελε κριθεί απαραίτητο. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. 10 μέρες πριν τη Γ.Σ. και καταχωρείται στα πρακτικά . Τα μέλη της Ε.Ε δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την εφορευτική επιτροπή.

2. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η Ε.Ε εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να εκτελέσει µε επιτυχία το έργο της.

Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ.. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Το Σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια εάν τα Τακτικά Μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 10, όπως και όταν υπάρχει λόγος που ορίζεται στους σχετικούς νόμους.

Για τη διάλυση του Σωματείο µε απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των Τακτικών Μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η απόφαση λαμβάνεται µε πλειοψηφία ¾ του αριθμού των µελών που είναι παρόντα. Στην περίπτωση αυτή μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. αποφασίζει τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.

Σε κάθε περίπτωση η διάλυση του Σωματείο και η εκκαθάριση της περιουσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και με τις λοιπές περί σωματείων διατάξεις.

Το Σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και στο μέσον υπάρχει απεικόνιση ανοικτού βιβλίου και κύματος εντός ακτινωτού οιακοστρόφιου πλοίου. 

Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία : α) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. β) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., γ) βιβλίο πρακτικών Ε.Ε., δ) βιβλίο πρακτικών εφορευτικής επιτροπής, ε) βιβλίο εσόδων εξόδων, στ) βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ζ) βιβλίο περιουσίας, η) μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών και θ) μητρώο μελών.

Όλα τα μέλη του σωματείου συνεισφέρουν για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά στο σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή τον Κανονισμό Λειτουργίας επιλύεται μετά από διαβούλευση από το Δ.Σ.

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 21 άρθρα, αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη στις 27 Ιουνίου 2018. Το καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Δέδες Τσούκας

Για να κατεβάστε το Καταστατικό σε μορφή .pdf πατείστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email