ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Ιδρύεται σωματείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και συντετμημένο τίτλο «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ», µε έδρα την πόλη της Αθήνας. Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Hellenic Ιnstitute of Maritime History (H.Ι.M.Η).

Σκοπός του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της µελέτης επί θεµάτων αναφερόμενων στη ναυτική ιστορία και παράδοση, η προβολή και η διάδοση της ως άνω ιστορικής γνώσης καθώς και η διάσωση σχετικών τεκμηρίων.

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι ιδίως :

α. Η οργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια,

β. Οι ενημερωτικές εκδόσεις, όπως ενδεικτικά βιβλίων, μονογραφιών, μελετών, περιοδικών, λευκωμάτων, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή,

γ. Η οργάνωση ερευνητικών και μελετητικών ομάδων, καθώς και ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη ή/και εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες και φίλοι,

δ. Η άντληση πάσης φύσεως στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών πάνω σε γεγονότα της Ναυτικής Ιστορίας και Παράδοσης,

ε. Η συνεργασία, στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, µε παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

στ. Η συμβολή στο έργο των Ναυτικών Μουσείων, των Ναυτικών Ομίλων, των Ναυτικών Εκδόσεων και των πάσης φύσεως φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής που εμπίπτουν στον σκοπό του άρθρου 2.

ζ. Η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα, η δημιουργία και προκήρυξη υποτροφιών στον τομέα της έρευνας και μελέτης της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης,

η. Η αναζήτηση, διάσωση, προστασία μελέτη και αξιοποίηση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού ή κειμηλίου που ανήκει στην ιστορική ναυτική κληρονομιά και παράδοση της χώρας, σε συνεργασία με τους εκάστοτε κατάλληλους φορείς.

Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της για τα προαναφερόμενα αδικήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Τα µέλη του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιµα, Πάρεδρα και Δόκιμα.

Τακτικά Μέλη. Εγγράφονται φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΔΣ τα οποία προτείνονται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.

Επίτιμα Μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), να απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους σε μέλη και μη μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία με την δράση τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό στην εκπλήρωση του σκοπού του Ινστιτούτου. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ.. Τα Επίτιμα Μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των Τακτικών Μελών.

Πάρεδρα Μέλη. Με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ανακηρύσσονται ως Πάρεδρα Μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που υποστηρίζουν τους σκοπούς του Ινστιτούτου και μπορούν να συνεισφέρουν πνευματικά ή υλικά για την πραγμάτωση τους. Τα Πάρεδρα Μέλη απαλλάσσονται από οιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δόκιμα Μέλη. Είναι φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Ινστιτούτου και επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να συνδράμουν στο έργο του, ακόμα και σε εθελοντική βάση. Με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ μπορεί να δοθεί στα πρόσωπα αυτά για χρονικό διάστημα ενός έτους η ιδιότητα του Δόκιμου Μέλους. Τα Δόκιμα Μέλη απαλλάσσονται από τις τακτικές οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δόκιμα Μέλη για να γίνουν Τακτικά υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το ∆.Σ. το οποίο αποφασίζει σχετικά, µε την ίδια διαδικασία που αφορά την εγγραφή των Τακτικών µελών.

Για την εγγραφή Τακτικού Μέλους απαιτείται υποβολή προς το ΔΣ αιτήσεως του ενδιαφερομένου με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος δεν γνωρίζει μέλη για να το προτείνουν, ρυθμίζεται συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου. Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα, αποφασίζει την αποδοχή ή μη των υποψηφίων νέων μελών.

Κάθε µέλος δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή του προς στο ∆.Σ. να αποχωρήσει από το Ινστιτούτο.

Μέλος του οποίου η δραστηριότητα αντιβαίνει στους σκοπούς του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.» ή προσκρούει στην κείμενη νομοθεσία, αποβάλλεται του σωματείου με απόφαση του ∆.Σ. που λαμβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του, µετά από έγγραφη εισήγηση του 1/3 του Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, το υπό διαγραφή µέλος έχει προηγουμένως το δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον του ∆.Σ.

Τα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόμο και το καταστατικό. Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγονται στα προβλεπόμενα από το Καταστατικό όργανα του Ινστιτούτου.

Η συνδρομή εγγραφής και η τακτική χρηματική ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται από το ΔΣ.

Τα μέλη δύνανται, σε εθελοντική βάση και κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ., να εντάσσονται στις εκάστοτε καταρτιζόμενες ομάδες εθελοντικής εργασίας και επιτροπές για την πραγματοποίηση έργου, αναλόγως της εξειδικεύσεως αυτών, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στον σκοπό του Ινστιτούτου.

Απαγορεύεται η διανομή πόρων ή οποιωνδήποτε άλλων παροχών στα μέλη του Ινστιτούτου, είτε κατά την λειτουργία, είτε κατά την διάλυσή του.

Τα μέλη υποχρεούνται όπως ενημερώνουν το Ινστιτούτο για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Οι πόροι προέρχονται:

α. Από το δικαίωμα εγγραφής των µελών.

β. Από τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των µελών. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Ινστιτούτο για ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζει η ειδοποίηση πρόσκληση.

γ. Από τυχόν έκτακτες εισφορές τους.

δ. Από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, κρατικές επιχορηγήσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.

ε. Από έσοδα από ενημερωτικές εκδόσεις και δραστηριότητες, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ»

Με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., ονομάζονται ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά και δωρητές ή μεγάλοι δωρητές, όσοι εισφέρουν κειμήλια ή ιστορικά αντικείμενα. Το ύψος των εκάστοτε χρηματικών ποσών ή της αξίας των κειμηλίων για την ανάδειξή των ως ευεργετών ή δωρητών καθορίζεται περιοδικά με απόφαση του ΔΣ.

Το «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» έχει τα ακόλουθα Διοικητικά Όργανα:

α. Τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για α) να κρίνει τον απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού εσόδων και εξόδων και τον προϋπολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, στ) να εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ζ) να εγκρίνει την ανακήρυξη των νέων επίτιμων μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ..

Η Γ.Σ. των µελών του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» συνέρχεται τακτικά µία φορά το χρόνο, µέσα στους τρεις πρώτους µήνες του χρόνου, κατόπιν προσκλήσεως που φέρει τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα. Η τακτική γενική συνέλευση και μόνο αυτή : α) κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και β) εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση, µε ατοµικές προσκλήσεις που στέλνονται µε κοινή ή ηλεκτρονική επιστολή στη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, που το κάθε µέλος έχει δηλώσει ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα με σαφήνεια. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως για θέµα µη αναγραφόμενο στην πρόσκληση απαγορεύεται, εκτός αν ληφθεί απόφαση από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών στη Γ.Σ.. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη γενική συνέλευση.

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος και γραμματέας.

Η Γ.Σ. των μελών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Εάν κατά τη Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία, τότε συγκαλείται εκ νέου για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα στην ημερήσια διάταξη και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει ενσωματώσει στην αρχική πρόσκληση την ως άνω επαναληπτική σύγκληση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός πλην των ψηφοφοριών για αποβολή μέλους, για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται ρητά άλλη εξαιρετική πλειοψηφία.

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτησή του 1/5 των τακτικών μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε επτά μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση. Αν στην δεύτερη περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση που θα προκληθεί από το 1/5 των μελών. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την έκτακτη γενική συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο και χρόνο καθώς και τις υπογραφές των αιτούντων. Η έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται 5 τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του διοικητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του σωματείου να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. με αποκλειστικό το θέμα της παραίτησής του. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η γενική συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω δικαστικό τρόπο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται δε για την επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφίας η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η συμβολή στη λήψη της σχετικής απόφασης τουλάχιστον της πλειοψηφίας των ¾.

Κάθε τετραετία τα μέλη της Γ.Σ. προβαίνουν στην εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. τριών (3) αναπληρωματικών μελών αυτού, καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή πραγματοποιείται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Οι υποψήφιοι αιτούν εγγράφως την υποψηφιότητά τους, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ των εκλογών και το ΔΣ ανακοινώνει τα ονόματα αυτών, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες προ της ψηφοφορίας, με ανάρτηση σχετικού πίνακα στα Γραφεία του Ινστιτούτου ή στον ιστότοπό του ή κοινοποίηση στα μέλη. Οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ αναγράφονται χωριστά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος θέτει μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την εκλογή μελών του ΔΣ και μέχρι δύο (2) σταυρούς για την εκλογή της ΕΕ. Η εκλογή των μελών του ΔΣ, πραγματοποιείται βάσει του λαμβανομένου αριθμού των ψήφων εκάστου υποψηφίου, με σχετική πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ..

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ.. και λοιπών οργάνων διενεργούνται με μέριμνα 3μελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση της χειρός από την τακτική Γ.Σ.. στην οποία προεδρεύει ο εκλεγμένος από αυτήν πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης 3 αναπληρωματικά. Τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο με τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε ζήτημα σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των τακτικών μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την κατάταξη. Όλοι οι λοιποί ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, αφού όμως έλαβαν τουλάχιστον 5 ψήφους.

Στη Γ.Σ., κατά την οποία εκτελούνται εκλογές νέων οργάνων, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ., καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι.

Το «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» διοικείται από επταμελές ∆.Σ., που έχουν εκλεγεί από τα Τακτικά Μέλη, µε µυστική ψηφοφορία στο πλαίσιο Γ.Σ.. Το Δ.Σ .αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του σωματείου και των µελών του, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια µόνο η Γενική Συνέλευση. Η θητεία του ∆.Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την ανακήρυξή του. Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει στη θέση αυτή για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι που πλειοψηφούν κατά σειρά εκλογής, αποτελούν τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ., οι δε τρεις κατά σειρά επόμενοι, αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων εκλεγέντων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την ανακήρυξή τους, ώστε να γίνει η κατάταξή τους.

Το νέο Δ.Σ., με πρόσκληση του υποψηφίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του . Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται με την εκλογή μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου προεδρεύει ο λαβών τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς στις εκλογές καλείς στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο για να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του σωματείου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα εντός του οποίου μπορεί να εγερθεί αγωγή ακύρωσης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο. Συγκαλείται από τον πρόεδρο με γνωστοποίηση της συνεδρίασης τουλάχιστον πριν από 5 και με αναφορά του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων. Ο Πρόεδρος είναι επίσης υποχρεωμένος να καλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. µέσα σε επτά µέρες, εάν το ζητήσουν (3) τουλάχιστον µέλη του µε αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τα θέματα για τα οποία ζητούν τη σύγκληση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αν περάσει η προθεσμία των (7) ημερών, είναι δυνατόν να συγκαλέσουν συνεδρίαση του Δ.Σ. τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση.

Το σώμα είναι σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εκ νέου με νέα πρόσκληση και εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών με σχετική του αίτηση. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ανάλογα με το θέμα είναι δυνατόν να είναι ανοικτές για τα μέλη του. Στις ανοικτές συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών να αποβάλει αυτούς που προβαίνουν σε διατάραξη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή από 5 μη συνεχείς εντός ενός έτους, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί. Η αντικατάσταση αυτή, όπως και µέλους που παραιτήθηκε αυτοβούλως ή απεβίωσε, γίνεται από τα αναπληρωματικά µέλη και σύμφωνα µε τη σειρά εκλογής των. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται γενική συνέλευση αρχαιρεσιών Δ.Σ. ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το ∆.Σ. µεριµνά για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.» και διαχειρίζεται τους πόρους του και μεταξύ άλλων :

α. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή µελών,

β. Χειρίζεται τα οικονομικά θέματα καθορίζοντας το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και την ετήσια συνδρομή τους,

γ. Συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής του Λειτουργίας,

δ. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε εκδηλώσεις,

ε. Όταν κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί από µέλη του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» ή και εξωτερικούς συνεργάτες, ομάδες εθελοντικής εργασίας και επιτροπές για την πραγματοποίηση έργου, όπως έρευνας ή µελέτης σχετικά με τους σκοπούς και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ινστιτούτου,

στ. Όταν κρίνει απαραίτητο, αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Μέλη του Ινστιτούτου,

ζ. Προτείνει στη Γ.Σ. για τελική έγκριση τον Οικονομικό Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό ,

η. Εγκρίνει την εκταμίευση πόρων για τις ανάγκες και δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Ο Πρόεδρος συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και επιβλέπει την τήρηση των αποφάσεών του και των διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, το δημόσιο και προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Με απόφασή του µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση του Ινστιτούτου για συγκεκριμένη υπόθεση και σε άλλο µέλος του ∆.Σ. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, το ∆.Σ. εκλέγει νέο, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η κενή θέση από αναπληρωματικό µέλος κατά τη σειρά της εκλογής του. Ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το ∆.Σ. και τη Γ.Σ. και υπογράφει µε το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ινστιτούτου και τα Πρακτικά των Δ.Σ., εκτός από τα χρηματικά εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., έχει την ευθύνη των λειτουργικών βιβλίων του ινστιτούτου, πλην του ταμείου, έχει την ευθύνη γι την σφραγίδα του και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο. Τηρεί επίσης τον κατάλογο των μελών, συγκεντρώνει και καταχωρεί την εισερχόμενη αλληλογραφία ενημερώνοντας τον πρόεδρο για το περιεχόμενό της και διεκπεραιώνει την εξερχόμενη. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. ύστερα από απόφαση του τελευταίου.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του σωματείου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές µε νόμιμες αποδείξεις και δικαιολογητικά, τηρεί βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του και υποχρεούται να τα παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή, όποτε ζητηθούν. Επίσης, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο οικονομικής φύσεως και κάθε τραπεζική δοσοληψία. Ποσά πάνω από χίλια (1.000) Ευρώ ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει σε ειδικό προς αυτό λογαριασμό του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» σε τράπεζα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, και μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. τα οποία παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μετά από απόφαση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για βαριά παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση μπορεί να υποβάλει το 1/5 των μελών του ινστιτούτου.

Την αφαίρεση του αξιώματος την αποφασίζει το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, συνυπολογιζομένων επί της πλήρους αριθμητικής του συγκρότησης. Το θέμα αυτό ως διαδικαστικό δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και από 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται από την Γ.Σ για τετραετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στη επόμενη τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν αυτό ήθελε κριθεί απαραίτητο. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. 10 μέρες πριν τη Γ.Σ. και καταχωρείται στα πρακτικά . Τα μέλη της Ε.Ε δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την εφορευτική επιτροπή.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η Ε.Ε εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να εκτελέσει µε επιτυχία το έργο της.

Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ.. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Το Σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια εάν τα Τακτικά Μέλη του µμειωθούν σε λιγότερα από (10), όπως και όταν υπάρχει λόγος που ορίζεται στους σχετικούς νόμους.

Για τη διάλυση του Σωματείο µε απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των Τακτικών Μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η απόφαση λαμβάνεται µε πλειοψηφία ¾ του αριθμού των µελών που είναι παρόντα. Στην περίπτωση αυτή μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. αποφασίζει τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.

Σε κάθε περίπτωση η διάλυση του Σωματείο και η εκκαθάριση της περιουσίας πραγματοποιείται σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και µε τις λοιπές περί σωματείων διατάξεις.

Το Σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και στο μέσον υπάρχει απεικόνιση ανοικτού βιβλίου και κύματος εντός ακτινωτού οιακοστρόφιου πλοίου. 

Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία : α) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. β) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., γ) βιβλίο πρακτικών Ε.Ε., δ) βιβλίο πρακτικών εφορευτικής επιτροπής, ε) βιβλίο εσόδων εξόδων, στ) βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ζ) βιβλίο περιουσίας, η) μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών και θ) μητρώο μελών.

Όλα τα μέλη του σωματείου συνεισφέρουν για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά στο σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή τον Κανονισμό Λειτουργίας επιλύεται μετά από διαβούλευση από το Δ.Σ.

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 21 άρθρα, αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη στις 27 Ιουνίου 2018. Το καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Λισμάνης Δημήτριος του Αναστασίου

Δεμέστιχας Γρηγόριος του Παναγιώτη

Μαζαράκης – Αινιάν Κωνσταντίνος του Ιωάννου

Μπαλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου

Καθρέπτας Αριστείδης του Μιχαήλ

Τσιαντούλας Λεωνίδας του Στυλιανού

Σφακτός Ελευθέριος του Παρασκευά

Φωτίου Παύλος του Γεωργίου

Σακελλαρόπουλος Αναστάσιος του Παναγιώτη

Λημνιός Αριστείδης του Αγγέλου

Λίτσας Παναγιώτης του Αναστάσίου

Χρηστίδης Κοσμάς του Γεωργίου

Παπαγεωργίου Αγησίλαος του Φιλίππου

Δημητριάδης Κωνσταντίνος του Ανδρέα

Λεφαντζής Μιχάλης του Δημητρίου

Παπαδόπουλος Μάρκος του Εμμανουήλ

Διαμαντής Αριστείδης του Γεωργίου

Τσουκαλά Μπήλιω του Ηλία

Κυριακίδης Κλεάνθης του Δημητρίου

Βλαδίμηρος Λάζαρος του Ελευθερίου

Μακρής Βασίλειος του Νικολάου

Κραμαλούδη Φωτεινή του Ευαγγέλου

Λαδάς Ηλία του Ιωάννη

Ιωαννίδου Κρίστυ του Αιμιλίου (Κρίστυ Εμιλιο Ιωαννίδου)

Θεοδωράτος Ιωάννης του Σπυρίδωνα

Πετρώνιος Στυλιανός του Κωνσταντίνου

Σταθόπουλος Ευστάθιος του Νικολάου

Βοζίκης Γεώργιος του Διονυσίου

Βλαδιμήρου Μίκα του Ιωάννη

Βρότσος Ιωάννης του Αριστείδης

Λειβαδάς Γεράσιμος του Νικολάου

Σταθάκη-Κούμαρη Ροδούλα του Αριστείδη

Παστουσέας Παναγιώτης του Γεωργίου

Τριανταφύλλου Ιωάννης του Αποστόλου

Στεφανιδάκη Εύα του Στυλιανού

Γιακουμάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους

Μπίσιας Ηλίας του Γεωργίου

Καπετανάκης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος

Θωκταρίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού

Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά

Μανουσογιαννάκης Ιωσήφ του Μανούσου

Για να κατεβάστε το Καταστατικό σε μορφή .pdf πατείστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email